پنج شنبه, 29 اسفند 1398 21:00

درس عربی پایه هشتم

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

?صرف فعل مضارع باضمیر وترجمه
ویژه پایه هشتم
✅ من درسم را می نویسم.
?انا اَڪتبُ دَرسی

✅تودرست را می نویسی
?انتَ تڪتبُ درسُڪَ (مفرد مذکر)
?انتِ تڪتبینَ درسُڪِ (مفرد مونث)

✅اودرسش را می نویسد
?هوَ یڪتبُ درسَه (مفرد مذکر)
?هیَ تڪتُبُ درسها (مفرد مونث)

✅مادرسمان را می نویسیم
?نحنُ نڪتُبُ دَرسٰنا

✅ شمادرستان را می نویسید
?انتما تڪتبانِ دَرسڪم
(مثنی مذڪر ومونث)
?انتم تڪتبونَ درسڪم (جمع مذڪر)
? انتنَ تَڪتبنََ درسڪُنَ (جمع مونث)

✅آنها درسشان را می نویسند
?هما یڪَتبا نِ درسهما(مثنی مذڪر)
?هما تڪتبتاٰنِ درسهُما (مثنی مونث)
?هم ْ یڪتبونَ دَرسُهم (جمع مذکر) ?هنَ یڪتُبنَ دَرسُهنَ (جمع مونث)

معلم : جناب اقای وارسته

مشاهده 69 مرتبه

نظر دادن