سه شنبه, 23 ارديبهشت 1399 11:18

درس عربی پایه هفتم اقسام اسم از نظر تعداد

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

? اقسام اسم از نظر تعداد:

1) مفرد 2) مثنی 3) جمع

1) مفرد:

اسمی که بریک فرد ، یک حیوان یا یک شی دلالت کند.
?مانند: حمید،اسد"شیر" ،رجل ، اِمراة و...

2)مثنی:
اسمی که بردو فرد ،دو حیوان یا دو شی اشاره دارد.
اسم مفرد اگر با"انِ"یا"یَنِ"به کار رود اسم مثنی ساخته می شود.

?مثال:مومن: "مومنانِ"یا"مومنینِ"

3)جمع :
اسمی که بر بیش از یک فرد ، یک حیوان یا یک شی اشاره دارد .
اسم های جمع نیز خود به سه دسته تقسیم می شوند:

?الف) جمع مذكر سالم
?ب) جمع مؤنث سالم
?ج) جمع مكسر

?الف) جمع مذكر سالم : اسم مفرد اگربا"ون"یا"یِنَ"به کار رود جمع مذکرسالم ساخته می شود.

?مثال:معلم: "معلمون"یا"معلمینَ"

?ب) جمع مؤنث سالم:

این جمع با افزودن«ات» به آخر اسم مفرد مونث ساخته می شود.

? مانند: معلمه:المعلّمات

?ج) جمع مكسر :
برای این جمع و ساخت آن قاعده ی خاصی وجود ندارد بلكه بر وزنهای مختلفی می‌ آید، برخی از وزن های مهم جمع مكسر عبارتند از:

?فعُل: مُدُن و...
?افعال:ابحاث و...
?فعال:کِرام و...
?فعُول:حُصُون و...
?و...

?نکته۱:

کلماتی مانند ابیات، اصوات، اوقات، اموات ... جمع مكسرند، نه جمع مؤنث سالم. زیرا «ت» جزء مفرد کلمه هست .

?نکته ۲:

یادتان باشد که هر " ان، ین ، ون " علامت اسم مثنی و جمع مذکر سالم نیست ، میتواند مفرد یا جمع مکسر هم باشد.

مثل :
حَنان ، حَنون ، شیطان ، غفران، نسیان، عطشان ، مساکین، میادین ، عناوین ، قانون، بُلدان، اِخوان، جیران........

مشاهده 234 مرتبه

نظر دادن